Правила за играта “SVR Къде отивате след като си сложите слънцезащита?”

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Играта се организира под името „SVR Къде отивате след като си сложите слънцезащита?“

2.Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, обявена в Instagram профила на бранда и партньорите в активността.

Срок на играта: 01.08.2023 г. – 31.08.2023 г.

 

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - АД, ул."Лъчезар Станчев" No5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А" ет.12, София, България с ЕИК: 103267194, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, без ограничение от възрастта към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

 1. Участието в играта не е обвързано с покупка. Участниците трябва да прочетат и изпълнят условията, описани в текста към публикациите, както следва:

Facebook:

 

Ще подарим две от наградите в Instagram и една във Facebook. Може да участвате и на двете места.

 

Instagram:

 

Ще подарим  2 от наградите в Instagram и 1 във Facebook. Може да участвате и на двете места.

 

 1. Наградите в играта са следните:

Общо: 3 броя награди:

 

Комплект 1 - Спрей Sun Secure Apres Soleil 200 мл. + несесер + мостри SVR

Комплект 2 - Blur Sun Secure SPF50 50 мл. + несесер + мостри SVR

Комплект 3 - Спрей Sun Secure SPF50 + несесер + мостри SVR

 

 1. Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта.
  Един участник може да спечели само една награда от съответното теглене, независимо с колко постове, сторита или коментари е участвал.
 2. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в коментар под публикацията в Instagram и съответно във Facebook. Ще осъществим контакт с победителите в съответната социална мрежа.
 3. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.
 4. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.
 5. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес https://bg.labo-svr.com 
 6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при посочен не точен адрес за доставка.
 2. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.
 3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - АД, ул."Лъчезар Станчев" No5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А" ет.12, София, България с ЕИК: 103267194, телефон за контакт:+359 884 214 879, имейл адрес: nora.peeva@sopharmatrading.bg
 2. Личните данни, свързани с участие в играта  (име, телефонен номер и адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание съгласие на участника.
 3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходните две изречения, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.
 4. Личните данни, свързани с участие в играта  (име и телефонен номер) ще бъдат съхранявани за срок до 30 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.
  Личните данни на спечелилите участници ще бъдат съхранявани за счетоводни и данъчни цели за срок 3 години, считано от 01.08.2023 г., след което ще бъдат унищожени.
 5. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
 6. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.
 7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта.

 

 

VI. РАЗНИ

 1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.
 2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра съгласно описаното в раздел V.
 3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, времето и начина на теглене и обявяване на спечелилите, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им интернет, на адреси https://bg.labo-svr.com , https://www.facebook.com/LaboSVRBulgaria и https://www.instagram.com/labosvrbulgaria/
   Вашите избрани продукти 0
   (или x)
   - +
   Премахнете
   да Не
   Липсват избрани продукти за вас : време е за действие!